www.gymlh.sk
Prejsť na WebMAIL (pošta).Aký riaditeľ, taká klíma na škole

Citované z blogu Jána Maceka

Autokratický štýl

Ak riaditeľ školy vystupuje neustále s pozície sily, nedáva možnosť podriadeným sa k niečomu slobodne a bez dôsledkov vyjadriť, tak je možné, že kvalita školy, kde vládnu takéto autokratické praktiky, pôjde postupne dolu vodou. V dôsledku autokratického vystupovania totiž začne viaznuť v kolektíve komunikácia. K autokratickému riaditeľovi začnú prúdiť len filtrované informácie, prípadne, čo je ešte horšie, aj rôzne dezinformácie. Po čase na to doplatí aj sám autokratický riaditeľ školy, pretože po určitej dobe prestane mať prehľad o skutočných problémoch v škole a miesto toho začne vnímať akúsi virtuálnu ružovú realitu, ktorú mu zabezpečia rôzni podlizovači. Pre nezainteresovaného človeka zvonku bude v škole navonok všetko fungovať tak, ako má. A to hlavne papierovo. Vo vnútri ale začne v kolektíve prevládať nedôvera, strach o zamestnanie, nebude existovať tvorivosť, iniciatíva a skončí to niekedy aj zlými vzťahmi, ohováraním, moderne nazývaným mobbing. Spolupráca medzi kolegami bude krčovitá a umelá, učiteľky a učitelia si vybudujú negatívne pocity k práci a je pravdepodobné, že na to nakoniec doplatia aj žiaci. Myslím si, že platí - Zle naladený učiteľ, rovná sa zlý prístup k žiakom, rovná sa horšie výsledky žiakov.


Demokratický štýl

Vedenie školy, ktoré preferuje tento štýl, pristupuje k podriadeným učiteľom ako ku rovnocenným partnerom, naozajstným kolegom, dáva prednosť diskusii, prehĺbuje otvorenosť, kooperatívnosť, priateľskosť. Pri čítaní rôznych diskusií o riaditeľoch na školách som si všimol, že riaditeľ ktorý dal v prípade depistážnych testov priestor na diskusiu, je učiteľmi veľmi dobre vnímaný. Ide tu o riaditeľa s demokratickým štýlom riadenia. Záleží mu na dobrej kolegiálnej klíme v škole, váži si názor svojich kolegov a kolegýň, a to aj vtedy, ak nemusí byť zhodný s jeho. Často sa riadi podľa rozhodnutia pedagogickej rady. Riaditeľ s demokratickým, prípadne liberálnym štýlom riadenia, to môže mať svojim spôsobom ťažšie, ako riaditeľ autokrat. Nesie zodpovednosť za konečné rozhodnutie, musí oveľa viac premýšľať o dôsledkoch, niekedy balancuje medzi rôznymi názormi, môže mať úplne opačný názor ako kolektív. Hrany možných konfliktov ale vždy dokáže obrúsiť diskusia a to riaditeľ s demokratickým štýlom riadenia dobre vie. Z dlhodobého hľadiska to vytvára na škole pozitívnu klímu. Zamestnanci, učiteľky a učitelia si totiž cenia, ak ich nadriadený zapája do procesu rozhodovania. V rôznych charakteristikách takéhoto štýlu riadenia sa dočítame o tom, že klíma na škole je tvorivá, prúdiace informácie sú jednoznačne objektívnejšie, prevláda súdnosť, etika a morálka v práci je na vyššej úrovni, učitelia majú v práci dobré pocity a to následne pozitívne rozvíja klímu v škole a triedach. Nakoniec to pocítia aj žiaci. Myslím si, že je pravdepodobné, že ak v škole prevláda demokratický štýl riadenia, aj žiaci dosahujú lepšie výsledky.